นโยบายความเป็นส่วนตัว

 
บริษัท พอร์ท09 จำกัด และบริษัทในเครือ (ในที่นี้เรียก“บริษัท”) ตระหนักดีถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง จึงมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างจริงจัง บริษัททำการจัดเก็บ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างเหมาะสม และได้จัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นมา
นโยบายหรือประกาศฉบับนี้มีการบังคับใช้ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ ช่องทางออนไลน์ และสถานที่อื่นๆที่บริษัทมีการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน ในส่วนของการเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ ทางบริษัทมีการใช้งานคุ้กกี้ ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้งานคุ้กกี้
การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเท่าที่จำเป็น เมื่อท่านทำการสั่งซื้อสินค้า สมัครสมาชิก ขอแคตตาล็อก ขอตัวอย่างสินค้าหรือใบเสนอราคาผ่านทางเว็บไซต์  หรือเมื่อท่านให้ข้อมูลกับบริษัทผ่านช่องทางอื่น
ข้อมูลที่บริษัทจัดเก็บอาจประกอบไปด้วย
 • ชื่อ-นามสกุล
 • ที่อยู่
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • อีเมล
 • ไอดีไลน์
 • อาชีพ
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน วันที่และเวลา ยอดชำระเงิน
 • ชื่อผู้ใช้ Facebook กรณีที่ท่านติดต่อเราผ่านช่องทาง Facebook Messenger
การใช้ข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ (อาจเป็นบางข้อ หรือทุกข้อ)
 1. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้า แคตตาล็อก ตัวอย่างสินค้า หรือใบเสนอราคา
 2. เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ
 3. เพื่อออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี
 4. เพื่อแจ้งสถานะคำสั่งซื้อหรือการจัดส่งของท่าน
 5. เพื่อส่งมอบข้อเสนอ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โปรโมชั่น ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม รับสิทธิหรือสิ่งของสมนาคุณ
 6. เพื่อเสนอสินค้าหรือบริการของบริษัท
 7. เพื่อรับฟังความคิดเห็น สำหรับการปรับปรุงพัฒนาการบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัท
 8. เพื่อประเมินสิทธิประโยชน์เฉพาะรายบุคคล เช่น การมอบส่วนลดพิเศษเมื่อท่านซื้อถึงยอดที่กำหนด
การเปิดเผยข้อมูล
บริษัทอาจแบ่งปันข้อมูลของท่านกับบริษัทขนส่ง อันเป็นการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบสินค้าให้กับท่าน การแบ่งปันข้อมูลนี้บริษัทจะพยายามให้แน่ใจว่าผู้ที่เกี่ยวข้องจะเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างปลอดภัย บริษัทมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของท่านตามรายละเอียดในประกาศฉบับนี้ และตามที่กฎหมายบังคับใช้อย่างเคร่งครัด
บริษัทจะพิจารณาตามความจำเป็นในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหากมีการร้องขอทางด้านกฎหมาย ในการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการตามคำสั่ง ตามข้อกำหนดกฎเกณฑ์ทางกฎหมาย
การเก็บรักษาข้อมูล และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้อย่างปลอดภัย ในรูปแบบเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และจะลบหรือทำลายข้อมูลเมื่อหมดวัตถุประสงค์ในการใช้งานหรือทำตามข้อกฎหมาย
โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หรือเมื่อท่านใช้สิทธิของท่านตามกฎหมาย เช่น สิทธิในการลบข้อมูล
สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 1. การเข้าถึงข้อมูล
  ท่านมีสิทธิขอดูข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บ และขอให้บริษัทสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ท่านได้
 2. การแก้ไขข้อมูล
  ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หากข้อมูลของท่านไม่เป็นปัจจุบันอาจก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ หรือล่าช้าในการบริการอื่นๆ
  หากท่านเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลเองได้ตลอดเวลา
 3. การถอนความยินยอม
  ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมในการให้บริษัท เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของท่านเมื่อใดก็ได้
 1. การลบข้อมูล
  ท่านสามารถขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนท่านได้ ทั้งนี้บริษัทยังต้องเก็บข้อมูลของท่านต่อกรณีที่ต้องดำเนินการตามกฎหมาย
 2. การคัดค้าน
  ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 3. การระงับใช้
  ท่านมีสิทธิขอให้ระงับใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้กับทางบริษัทได้
 4. การโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทจัดเก็บ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่นได้ ยกเว้นการใช้สิทธินี้นั้นละเมิด กฎหมาย สัญญา และสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
 1. การร้องเรียน
  ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หากท่านต้องการใช้สิทธิ โปรดติดต่อบริษัทที่ “ช่องทางการติดต่อ”
ช่องทางการติดต่อ
หากท่านมีข้อสงสัย ข้อติชมเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท  หรือมีต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเราที่ เว็บไซต์ social media
อีเมล: info@port09.co.th
Line OA: @port09
โทรศัพท์: 0 2294 2596
การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัทอาจปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขนโยบายหรือประกาศฉบับนี้ เพื่อความเหมาะสมตามสถานการณ์ที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอท่านโปรดตรวจสอบประกาศนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อทราบข้อมูลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หรือโดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับทางบริษัท
ปรับปรุงวันที่
14 มิถุนายน 2565